KPAI

 

SoftBlue S.A. realizuje w okresie od 01.12.2019 r. do 31.05.2020 r. projekt nr pt. „Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów”

Celem głównym projektu jest opracowanie nowego produktu dla potrzeb budownictwa energooszczędnego (w tym przemysłowego), umożliwiającego wprowadzenie już na etapie projektowania i realizacji, elementów uniwersalnego systemu ewidencji danych pomiarów do zarządzania energią zużywaną w budynku.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnego urządzenia do ewidencji danych pomiarów pozwalające na zarządzanie energia elektryczną w budynkach.

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego, 85-063 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2. „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”

Całkowita wartość projektu: 652 800,00zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 466 300,00zł

 

Zapytanie ofertowe

Softblue S.A. realizuje projekt pn. „Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów”” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. W związku z powyższym pragniemy Państwa zaprosić do złożenia oferty cenowej w ramach procedury realizowanej zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup i dostawę komputerów oraz oprogramowania projektowego.

W tym miejscu uprzejmie informujemy, że procedura rozeznania rynku realizowana jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe komputery i oprogramowanie
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 5 Umowa o poufności 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Aeroprojekt Sp. o.o.
ul. Kasprowicza 6, 05-822 Milanówek
Wartość netto: 54 744,00 zł
Data wpływu oferty: 03.01.2020, godzina 15:12

Informacja o złożonych ofertach:

  1. Aeroprojekt Sp. o.o. (ul. Kasprowicza 6, 05-822 Milanówek)

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.