CZCIONKA:
KONTRAST:

Opublikowano 16.06.2021
Firma SoftBlue S.A. realizuje przedsięwzięcia pn. „Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych firmy SoftBlue S.A.” współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach poddziałania 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W związku z powyższym pragniemy Państwa zaprosić do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku na zaprojektowanie i wydruk 3D elementu.

Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zapytania znajdują się w treści zapytania ofertowego.

W tym miejscu uprzejmie informujemy, iż procedura rozeznania rynku realizowana jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załączniki:
Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Informacja o wyborze Wykonawcy:

SHOPA Sp. z o.o.
Toruńska 33,
85-023 Bydgoszcz
Wartość brutto: 36 900,00 zł

Opublikowano 02.07.2021
W  związku ze zmianami wprowadzonymi w zapisach umowy, której projekt stanowił Załącznik nr 2 do zapytania, a także koniecznością usunięcia nadmiarowych oświadczeń i informacji zawartych w Załącznikach nr 3 (Oferta Wykonawcy) i nr 8 (Umowa o poufności) zamieszczamy  poprawione załączniki. Zmiany wprowadzone w umowie nie dotyczą zakresu umowy.

Jednocześnie informuję, że ze względu na wprowadzone zmiany termin składania ofert został przesunięty na:

5 lipca godz. 14:00.

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 8

Opublikowano 26.06.2021
Opracowanie i implementacja bazowego korpusu i modeli NLP/NLU, algorytmów AI i wsparcie Zamawiającego podczas przygotowania kompleksowej usługi dotyczącej obsługi pacjenta w placówce medycznej? na potrzeby projektu planowanego do realizacji przez firmę SOFTBLUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w ramach Programu INFOSTRATEG II.

Termin składania ofert: do dnia 3.07. 2021 r. do godziny 15:00

Nie przewidujemy zamówień dodatkowych ani opcji, szacowana wartość 700 000 zł.

W celu otrzymania Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Oferent zobowiązany jest przesłać mailowo na adres: sekretariat@softblue.pl, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie stanowiące Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych Zamawiającego”. Zamawiający udostępni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu dwóch dni od dnia następującego po dniu wpływu do Zmawiającego prawidłowo wypełnionego Załącznika nr 8.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8