CZCIONKA:
KONTRAST:

Zrealizowane dotacje

Komercjalizując badania naukowe, staramy się pozyskiwać kapitał na ich rozwój z wielu źródeł. Jednym z nich są fundusze unijne, w których pozyskiwaniu specjalizowaliśmy się od początku istnienia firmy. Jesteśmy beneficjentem lub uczestnikiem następujących projektów UE:


INNOLOT

SoftBlue SA wraz z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 Spółka Akcyjna od 2017 roku prowadzi projekt pn.: „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (INNOLOT).

Celem projektu jest opracowanie bezzałogowych platform latających wyposażonych w m.in.:

  • lekką głowicę elektrooptyczną z sensorami światła widzialnego i podczerwieni,
  • dedykowane zasobniki do badania zanieczyszczeń powietrza,
  • specjalistyczne sensory i czujniki do oceny skażenia środowiska substancjami chemicznymi,
  • system pobierania próbek do analiz chemicznych,
  • kamerę NDVI do oceny stopnia rozkładu biologicznego flory.

Pozwoli to na stworzenie rodziny urządzeń o szerokim spektrum zastosowań w ratownictwie pożarowym i chemicznym.

Całkowita wartość projektu: 21 599 698,63 PLN
Łączna kwota dofinansowania: 14 396 164,06 PLN


KPAI

SoftBlue S.A. w okresie od 15.02.2021r. do 15.08.2021r. realizuje przedsięwzięcie  nr 14/2721/2744 pt. „Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych firmy SoftBlue S.A.”.
 
Celem głównym projektu jest rozwój działalności B+R w firmie SoftBlue S.A. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu nadrzędnego do urządzeń pomiarowych produkcji Softblue. Projekt realizuje szczególne cele w zakresie przeciwdziałania i rozpowszechniania się wirusa Sars?CoV-2.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnego systemu nadrzędnego do urządzeń pomiarowych marki SoftBlue S.A.

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”

Całkowita wartość projektu: 606 300,00 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 264 852,81 zł

 


Grant TARR

SoftBlue SA realizuje w okresie od 01.10.2020 r. do 31.03.2021 r. grant w ramach projektu pt. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”.

Celem grantu jest dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie metody w zakresie prowadzonej działalności.

Efektem realizacji przedmiotowego grantu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnej metody polegającej na rozwoju platformy wodnej do dronów, której zadaniem będzie pobieranie próbek wody ze zbiorników wody stojącej (jezior i stawów).

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz

Grant jest realizowany w ramach projektu pt. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat: Projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 73 800,00zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 57 000,00 zł


KPAI

SoftBlue SA w okresie od 01.12.2019 r. do 31.08.2020 r. zrealizowała projekt nr pt. „Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów” Projekt  był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2. „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”

Celem głównym projektu było opracowanie nowego produktu dla potrzeb budownictwa energooszczędnego (w tym przemysłowego). Umożliwia ono wprowadzenie już na etapie projektowania i realizacji elementów uniwersalnego systemu ewidencji danych pomiarów do zarządzania energią zużywaną w budynku. Efektem realizacji tego projektu jest wprowadzenie do oferty innowacyjnego urządzenia do ewidencji danych pomiarów pozwalającego na zarządzanie energia elektryczną w budynkach.

Całkowita wartość projektu: 652 800,00zł
Łączna kwota dofinansowania: 466 300,00zł


Ministerstwo Rozwoju

Tytuł projektu: Centrum Badawczo – Rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych

Wartość projektu: 8 144 445 zł
Wartość dofinansowania: 3 641 825,00 zł
Rok dofinansowania: 2016

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, którego działalność ukierunkowana będzie wokół prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi z zakresu bezzałogowych platform latających. Rezultatem projektu będzie dywersyfikacja oferty firmy SOFTBLUE S.A. w nowych obszarach badań i rozwoju na płaszczyźnie zastosowań bezzałogowych statków powietrznych (dronów).


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu: Go Global

Wartość projektu: 152 941,17 zł netto
Wartość dofinansowania: 130 000 zł (129 999,98 zł netto)
Rok dofinansowania: 2015

Dofinansowanie będzie przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii wejścia na rynki światowe z produktem SenSoft – czujnikami warunków transportu. Za ich pomocą możliwa jest kontrola warunków transportu od momentu rozpoczęcia przewozu, aż do jego zakończenia. Czujniki dają możliwość zdalnego odczytania danych z urządzenia w dowolnym momencie podróży.
Celem Go Global jest wspieranie polskich firm w zwiększeniu skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Program wspiera działania realizowane przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Go Global będzie realizowane w latach 2015 – 2017, jako kontynuacja pilotażowego przedsięwzięcia, rozpoczętego przez NCBR w 2012 roku.


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Kujawsko-Pomorski Klaster ICT

Wartość projektu: 688 062 zł
Wartość dofinansowania: 475 490 zł
Rok dofinansowania: 2015

Projekt ten ma za zadanie rozwój i wsparcie funkcjonowania organizacji biznesowo-naukowej z branży telekomunikacyjnej. Będąc  uczestnikiem projektu stawiamy sobie za cel pracę na rzecz rozwoju instytucji otoczenia biznesu w regionie Kujawsko-Pomorskim oraz wzrost regionalnej kooperacji w ramach branżowego klastra.


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Analiza działania webowego systemu zarządzania ryzykiem

Wartość projektu: 49 200 zł
Kwota dofinansowania: 40 000 zł
Rok dofinansowania: 2014

Program „Voucher badawczy”, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie na powyższy projekt,  ma na celu wzmocnienie potencjału badań i rozwoju technologii w regionie Kujawsko-Pomorskim. Otrzymany bezzwrotny voucher pozwolił naszej firmie na zakup usług badawczo-rozwojowych na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Realizatorem Projektu jest Związek „Pracodawcy Pomorza i Kujaw”.


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Tytuł projektu: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w celu poprawy komunikacji pomiędzy firmą SoftBlue, a jej partnerami biznesowymi

Wartość projektu: 611 200 zł
Kwota dofinansowania: 418 020 zł
Rok dofinansowania: 2012

Realizacja projektu ma na celu wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B umożliwiającego swobodny przepływ ważnych dokumentów i informacji biznesowych pomiędzy współpracującymi ze sobą firmami