CZCIONKA:
KONTRAST:

Zrealizowane dotacje

Komercjalizując badania naukowe, staramy się pozyskiwać kapitał na ich rozwój z wielu źródeł. Jednym z nich są fundusze unijne, w których pozyskiwaniu specjalizowaliśmy się od początku istnienia firmy. Jesteśmy beneficjentem lub uczestnikiem następujących projektów UE:


KPAI

SoftBlue SA w okresie od 01.12.2019 r. do 31.08.2020 r. zrealizowała projekt nr pt. „Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów” Projekt  był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2. „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”

Celem głównym projektu było opracowanie nowego produktu dla potrzeb budownictwa energooszczędnego (w tym przemysłowego). Umożliwia ono wprowadzenie już na etapie projektowania i realizacji elementów uniwersalnego systemu ewidencji danych pomiarów do zarządzania energią zużywaną w budynku. Efektem realizacji tego projektu jest wprowadzenie do oferty innowacyjnego urządzenia do ewidencji danych pomiarów pozwalającego na zarządzanie energia elektryczną w budynkach.

Całkowita wartość projektu: 652 800,00zł
Łączna kwota dofinansowania: 466 300,00zł


Ministerstwo Rozwoju

Tytuł projektu: Centrum Badawczo – Rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych

Wartość projektu: 8 144 445 zł
Wartość dofinansowania: 3 641 825,00 zł
Rok dofinansowania: 2016

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, którego działalność ukierunkowana będzie wokół prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi z zakresu bezzałogowych platform latających. Rezultatem projektu będzie dywersyfikacja oferty firmy SOFTBLUE S.A. w nowych obszarach badań i rozwoju na płaszczyźnie zastosowań bezzałogowych statków powietrznych (dronów).


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu: Go Global

Wartość projektu: 152 941,17 zł netto
Wartość dofinansowania: 130 000 zł (129 999,98 zł netto)
Rok dofinansowania: 2015

Dofinansowanie będzie przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii wejścia na rynki światowe z produktem SenSoft – czujnikami warunków transportu. Za ich pomocą możliwa jest kontrola warunków transportu od momentu rozpoczęcia przewozu, aż do jego zakończenia. Czujniki dają możliwość zdalnego odczytania danych z urządzenia w dowolnym momencie podróży.
Celem Go Global jest wspieranie polskich firm w zwiększeniu skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Program wspiera działania realizowane przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Go Global będzie realizowane w latach 2015 – 2017, jako kontynuacja pilotażowego przedsięwzięcia, rozpoczętego przez NCBR w 2012 roku.


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Kujawsko-Pomorski Klaster ICT

Wartość projektu: 688 062 zł
Wartość dofinansowania: 475 490 zł
Rok dofinansowania: 2015

Projekt ten ma za zadanie rozwój i wsparcie funkcjonowania organizacji biznesowo-naukowej z branży telekomunikacyjnej. Będąc  uczestnikiem projektu stawiamy sobie za cel pracę na rzecz rozwoju instytucji otoczenia biznesu w regionie Kujawsko-Pomorskim oraz wzrost regionalnej kooperacji w ramach branżowego klastra.


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Analiza działania webowego systemu zarządzania ryzykiem

Wartość projektu: 49 200 zł
Kwota dofinansowania: 40 000 zł
Rok dofinansowania: 2014

Program „Voucher badawczy”, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie na powyższy projekt,  ma na celu wzmocnienie potencjału badań i rozwoju technologii w regionie Kujawsko-Pomorskim. Otrzymany bezzwrotny voucher pozwolił naszej firmie na zakup usług badawczo-rozwojowych na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Realizatorem Projektu jest Związek ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw”.


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Tytuł projektu: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w celu poprawy komunikacji pomiędzy firmą SoftBlue, a jej partnerami biznesowymi

Wartość projektu: 611 200 zł
Kwota dofinansowania: 418 020 zł
Rok dofinansowania: 2012

Realizacja projektu ma na celu wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B umożliwiającego swobodny przepływ ważnych dokumentów i informacji biznesowych pomiędzy współpracującymi ze sobą firmami