Memorandum

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII C SOFTBLUE S.A.

z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy

 

Pod poniższym linkiem jest zamieszczone Memorandum Informacyjne SoftBlue S.A. (dalej: „Memorandum”) sporządzone w związku z ofertą publiczną 8.868.750  akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach serii C i ofercie publicznej. Warunkiem złożenia zapisu na akcje serii C jest zapoznanie się z treścią Memorandum.

Obejmowanie akcji serii C w ramach oferty publicznej będzie dokonywane w drodze subskrypcji zamkniętej – akcje są oferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.

 

Akcje serii C są emitowane na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. z dnia 28 czerwca 2016 roku. Zgodnie z jej postanowieniami:

  • dniem prawa poboru był dzień 1 sierpnia 2016 r.,
  • każde dwie akcje dotychczasowe upoważniają ich posiadacza do poboru 1 (jednej) akcji serii C,
  • cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,70 zł.

 

W dniach od 10 do 24 sierpnia 2016 roku każdy z Akcjonariuszy SoftBlue S.A. może subskrybować akcje serii C, dokonując:

  1. Zapisu na podstawie praw poboru, które w dniu 1 sierpnia 2016 r. zostały zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych każdego z Akcjonariuszy w liczbie równej liczbie zarejestrowanych akcji. Dwa prawa poboru uprawniają do złożenia zapisu na jedną akcję serii C.
  2. Zapisu dodatkowego, który jest skuteczny w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych Akcjonariuszy. Do złożenia zapisu dodatkowego uprawnieni są wyłącznie Akcjonariusze, którzy na koniec dnia prawa poboru posiadali przynajmniej jedną akcję SoftBlue S.A.

Zapisy są skuteczne pod warunkiem opłacenia ich po cenie emisyjnej, wynoszącej 0,70 zł za każdą akcję serii C.

Zapisy należy składać w domach (biurach) maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zarejestrowane są akcje SoftBlue S.A. i prawa poboru.

Dniem przydziału akcji serii C będzie 2 września 2016 r.

Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku akcji  – NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

 

Softblue S.A. przypomina, że z upływem ostatniego dnia przyjmowania zapisów (24 sierpnia 2016 r.) prawa poboru wygasają.

 

 

ZASTRZEŻENIE:

Oferta publiczna akcji serii C SoftBlue S.A. jest przeprowadzana:

  • na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego,
  • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą  Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

 

Memorandum informacyjne

Komunikat aktualizujący

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.