Raporty bieżące EBI/ESPI

Rok 2017

Raporty EBI

RAPORT 15/2017 – Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

RAPORT 14/2017 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.

RAPORT 13/2017 – Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

RAPORT 12/2017 – Udział akcjonariuszy akcji serii C w WZA Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r.

RAPORT 11/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

RAPORT 10/2017 – Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

RAPORT 9/2017 – Raport roczny SoftBlue S.A. za rok 2016

RAPORT 8/2017 – Podpisanie umowy w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy

RAPORT 7/2017 – Rozwiązanie umowy w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy

RAPORT 6/2017 – Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.

RAPORT 5/2017 – Raport kwartalny za I kwartał 2017

RAPORT 4/2017 – Korekta raportu nr 35/2016: Informacji podsumowujących subskrypcję akcji serii C

RAPORT 3/2017 – Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

RAPORT 2/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2016 rok

RAPORT 1/2017 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017

 

Raporty ESPI

RAPORT 29.06.17 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SoftBlue S.A. z dn. 28.06.2017

RAPORT 23.06.17 – Istotna informacja dot. negocjacji (ESPI nr 11/2016 oraz ESPI nr 19/2016)

RAPORT 23.06.17 – Istotna informacja dot. negocjacji (ESPI nr 23/2016)

RAPORT 07.06.17 – Udział akcjonariuszy akcji serii C w WZA Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r.

RAPORT 01.06.17 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

RAPORT 05.04.17 – Podpisanie znaczącej umowy

RAPORT 28.03.17 – Ocena wniosku

RAPORT 07.06.17 – Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect

 

Rok 2016

Raporty EBI

RAPORT  40/2016 – AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU SOFTBLUE SA

RAPORT 39/2016 – Raport kwartalny za III kwartał 2016

RAPORT 38/2016 – Rejestracja zmiany statutu Spółki

RAPORT 37/2016 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym

RAPORT 36/2016 – Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

RAPORT 35/2016 – Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii C

RAPORT 34/2016 – Wybór biegłego rewidenta do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego

RAPORT 33/2016 – Podjęcie uchwały Zarządu o przydziale akcji serii C

RAPORT 32/2016 – Przekazanie raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku

RAPORT 31/2016 – Oferta publiczna akcji serii C z prawem poboru – publikacja memorandum inwestycyjne – korekta

RAPORT 30/2016 – Oferta publiczna akcji serii C z prawem poboru – publikacja memorandum inwestycyjne

RAPORT 29/2016 – Harmonogram oferty publicznej Spółki Softblue SA

RAPORT 28/2016 – Informacje o ofercie publicznej akcji serii C z prawem poboru

RAPORT 27/2016 – Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C

RAPORT 26/2016 – Uzupełnienie raportu EBI nr 25/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. – Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla wprowadzenia akcji serii C

RAPORT 25/2016 – Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla wprowadzenia akcji serii C na rynek NewConnect

RAPORT 24/2016 – Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencje

RAPORT 23/2016 – Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru

RAPORT 22/2016 – Powołanie członków Rady Nadzorczej Softblue SA

RAPORT 21/2016 – Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 czerwca 2016 roku

RAPORT 20/2016 – Informacja o zawarciu umów typu lock-up na akcjach Spółki

RAPORT 19/2016 – Zawiadomienie akcjonariusza Pana Tomasza Kierula otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

RAPORT 18/2016 – Zawiadomienie akcjonariusza Pana Michała Kierula otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

RAPORT 17/2016 – Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

RAPORT 16/2016 – Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki

RAPORT 15/2016 – Istotna informacja dodatkowa

RAPORT 14/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.

RAPORT 13/2016 – Otrzymanie znaczącej umowy

RAPORT 12/2016 – Jednostkowy Raport Roczny za 2015 r.

RAPORT 11/2016 – Zmiana terminu przekazania raportu rocznego

RAPORT 10/2016 – Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

RAPORT 9/2016 – Informacja o przyznaniu Spółce dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju

RAPORT 8/2016 – Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

RAPORT 7/2016 – Podpisanie umowy o współpracy z Politechniką Wrocławską

RAPORT 6/2016 – Pozytywna ocena weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie

RAPORT 5/2016 – Podpisanie znaczącej umowy

RAPORT 4/2016 – Zawarcie znaczącej umowy

RAPORT 3/2016 – Zawarcie istotnej umowy

RAPORT 2/2016 – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku

RAPORT 1/2016 – Istotna informacja

 

Raporty ESPI

RAPORT 22.12.16 – Istotna informacja dot. rozpoczęcia negocjacji

RAPORT 10.11.16 – Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji Softblue S.A.

RAPORT 24.10.16- Podpisanie znaczącej umowy

RAPORT 04.10.16 – Korekta raportu 14/2016

RAPORT 30.09.16 – Istotna informacja dot. trwających negocjacji

RAPORT 19.09.16 – Podjęcie uchwały Zarządu o przydziale akcji serii C

RAPORT 19.09.16 – Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

RAPORT 14.09.16 – Zmiana danych adresowych Spółki

RAPORT 05.09.16 – Uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojowego

RAPORT 26.08.16 – Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

RAPORT 24.08.16 – Istotna informacja dot. dofinansowania Projektu: „Centrum Badawczo – Rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych”

RAPORT 24.08.16 – Pozytywna ocena weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie

RAPORT 22.08.16 – Istotna informacja dot. trwających negocjacji

RAPORT 28.07.16 –  Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C

RAPORT 07.07.16 – Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla wprowadzenia akcji serii C na rynek NewConnect

RAPORT 01.07.16 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Softblue Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r.

RAPORT 29.06.16 –  Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 czerwca 2016 roku

RAPORT 10.06.16 – Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

RAPORT 10.06.16 – Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

RAPORT 10.06.16 – Zawiadomienie akcjonariusza Pana Michała Kierula otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

RAPORT 10.06.16 – Zawiadomienie akcjonariusza Pana Tomasza Kierula otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

RAPORT 01.06.16 – Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016

RAPORT 05.01.16 – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

 

Rok 2015

Raporty bieżące EBI

RAPORT 6/2015 – Komentarz Zarządu do kursu akcji Spółki

RAPORT 5/2015 – Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect

RAPORT 4/2015 – Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

RAPORT 3/2015 -Otrzymanie rekomendacji do dofinansowania projektu 

RAPORT 2/2015 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

RAPORT 1/2015 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI

 

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.