Akcjonariusz
Liczba akcji
% akcji
InventionMed S.A.
35 727 272
33,99 %
Michał Kierul
8 373 528
7,96 %
Wojciech Oczkowski
6 600 000
6,28 %
Pozostali
54 421 700
51, 77 %
RAZEM
105 122 500
100 %