Badania i Rozwój

 

Dostrzegamy wyzwania, przed którymi stoi współczesna cywilizacja: konieczność opracowywania i rozwoju zrównoważonych procesów oraz produktów. Mamy doświadczenie i zasoby, by wdrażać innowacyjne pomysły w życie oraz potencjał, żeby stać się motorem głębszych przemian gospodarczo-biznesowych. Naszym celem jest komercjalizacja wyników badań i udostępnianie gotowych rozwiązań, które w rzeczywisty sposób ułatwiają społeczności życie i funkcjonowanie.

Od 2012 r. prowadzimy własny Dział Badań i Rozwoju – pozyskujemy fundusze na badania naukowe oraz rozwijamy procesy i produkty biznesowe. Wartość pozyskanego przez nas kapitału na projekty własne i partnerskie to 30 mln zł. Są to dofinansowania w ramach projektów lokalnych takich jak Voucher Badawczy, jak również finansowanie pochodzące z takich instytucji, jak np. PARP czy NCBIR.

Oferujemy kompletne rozwiązania, których powstawanie nadzorujemy od fazy laboratorium po fazę wdrożeniową. Łączymy najwyższą naukową jakość z biznesowym know-how, stawiając nie tylko na ekonomiczną wydajności, lecz także użytkową trwałość oferowanych produktów.

Pieczę nad procesami badawczymi, odpowiednią metodyką oraz zespołem wykwalifikowanych ekspertów pełni dyrektor Działu Badań i Rozwoju dr Kinga Kierul – specjalista biotechnologii w dziedzinach inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, ochrony środowiska.

Nasza ekspertka posiada doświadczenie w zarządzaniu badaniami i pozyskiwaniu dofinansowania.


 

BIOTECHNOLOGIA

Specjalizujemy się w branży biotechnolgii. Posiadamy zaplecze i umiejętności naukowe w zakresie:

 • PCR, RealTime PCR i SOE PCR
 • Izolacja plazmidowego i chromosomowego DNA
 • Trawienie enzymami restrykcyjnymi oraz ligacja
 • Klonowanie, metoda klasyczna i z użyciem „kitów”
 • Chemiczne wywoływanie kompetencji w komórkach bakteryjnych i transformacja poprzez homologiczną rekombinację
 • Selekcja szczepów bakterii posiadających mutacje
 • Manipulacja ekspresją genów poprzez zamianę promotorów na konstytutywne lub indukcyjne
 • Izolacja oraz „clean up” antybiotyków bakteryjnych z użyciem matrix XAD-16
 • Bioautografia cienkowarstwowej chromatografii cieczowej – ocena właściwości antybakteryjnych poliketydów
 • Analiza składu chemicznego supernatantu bakteryjnego  przy użyciu HPLC
 • Southern Blot
 • Elektroforeza białek, DNA i RNA
 • 2 wymiarowa elektroforeza
 • Izolowanie RNA, konstruowanie biblioteki cDNA przez odwrotną transkrypcje
 • Doświadczenie w hodowli laboratoryjnej roślin
 • Zdolność do analizowania dużej ilości danych jak np.: transkryptom i proteomu organizmu bakteryjnego

Poszukujemy rozwiązań naukowych dla biznesu w obszarach:

 • Rozwój procesów biotechnologicznych w celu wydajnej produkcji chemikaliów z surowców odnawialnych
 • Wykorzystanie mikroorganizmów oraz szczepów bakteryjnych do celów produkcyjnych, m.in. do produkcji bio-plastików, bio-rozpuszczalników czy bio-surfaktantów
 • Dobór odnawialnych podłoży wzrostowych dla mikroorganizmów interesujących pod względem przemysłowym. Nasza firma ma na uwadze Dyrektywę Unii Europejskiej która mówi o konieczności zagospodarowania co rocznie większej ilości surowców odnawialnych
 • Poprawa wydajności produkcyjnej otrzymanych szczepów, wykorzystanie technik inżynierii genetycznej

 

PROGRAMOWANIE

Umiejętności i pasja programistyczna pomagają nam realizować autorskie projekty i adaptować istniejące technologie do praktycznych zastosowań. Korzystamy z najnowszych systemów i trendów programistycznych kreując innowacyjne rozwiązania. Więcej o technologii


 

TELEINFORMATYKA

Jesteśmy ekspertami dziedziny technologii informacyjnej (IT). Domeną teleinformatyki są narzędzia i systemy umożliwiające korzystanie z powszechnych zasobów cyfrowych. Sektor IT ma dziś decydujący wpływ na gospodarczy i społeczny rozwój. Dzięki dostępności urządzeń mobilnych oraz sieci przesyłowych wykorzystujemy, obrabiamy i przechowujemy wszelkie informacje w formie cyfrowej, a większe systemy służą nam tworząc użytkowe bazy danych, jak w ‘e-urzędzie’.  W naszych projektach skupiamy się na korzyściach i praktycznych zastosowaniach rozwiązań teleinformatycznych.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.