Softblue Consulting

 

Od 2003 r. specjalizujemy się w dziedzinie zamówień publicznych, zarządzaniu projektami oraz ich realizacji w skutecznych metodykach biznesowych. Wartość obsługiwanych przez nas projektów wynosi 1,2 mld zł.

Prowadzimy projekty i dostarczamy usługi doradztwa gospodarczo-biznesowego na terenie kraju i Unii Europejskiej dla sektora budżetowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz sektora prywatnego. Działamy jako doradca, inwestor zastępczy lub zarządca projektów dotyczących:

 • informatyzacji:
  • koncepcje rozwiązań, Studia Wykonalności, także z obszaru ICT
  • audyty informatyczne, analizy ICT, w tym potencjału informatycznego
  • zamówienia publiczne
  • zarządzanie projektami
 • ochrony środowiska
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw i organizacji:
  • zmiany formy funkcjonowania (prawne, ekonomiczne, społeczne)
  • zmiany organizacyjne

 

Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego:

Do tej pory pozyskaliśmy na rzecz naszych klientów dofinansowania zewnętrzne w kwocie niemal 200 mln zł. Obsługujemy projekty finansowane w ramach POKL, POIG, POIR, RPO, NCBiR, HORYZONT 2020 i innych dostępnych źródeł finansowania.

Nasz zespół tworzą eksperci – praktycy i specjaliści prawa unijnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz certyfikowani kierownicy projektu.

 

OFERTA:

SoftFisibilityStudy – studia wykonalności i pozyskiwanie funduszy. Więcej

TeleSoftAudit – audyty teleinformatyczne. Więcej

SoftProcure – zamówienia publiczne. Więcej

SoftProManage – zarządzanie projektami. Więcej

 

 

Doświadczenie w obsłudze SoftProcure (zamówienia publiczne) i SoftProManage (zarządzanie projektem):

 • Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „Budowa sieci szerokopasmowej w Mieście Siedlce” współfinansowanego ze środków RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
 • Zarządzanie projektem i opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania „e-Inclusion – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim” w ramach działania 8.3. „e-Inclusion – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności  gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 • Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz doradztwo w postępowaniu przetargowym dla zadania „Rozwój platformy e-usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem”.
 • Nadzór inwestorski, przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz inwestora zastępczego dla realizacji i wdrożenia zadania „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec”. Projekt współfinansowany w ramach RPO dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 • Nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem – udział w postępowaniu przetargowym oraz przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
 • Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udział w postępowaniu przetargowym dla zadania „Budowa Sopockiego Centrum Ratownictwa Wodnego i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu ratownictwa na terenie miasta Sopotu”.
 • Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania wykonania i wdrożenia „Systemu elektronicznych usług publicznych w Bogatynia – Wrota Bogatyni”.
 • Pełnienie funkcji kierownika projektu  „E-Powiat Częstochowski” oraz przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania „Elektronicznego Obiegu Dokumentów”.
 • Doradztwo techniczne, przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udział w postępowaniu przetargowym dla zadania „E-świętokrzyskie, Rozbudowa Infrastruktury JST”. Projekt współfinansowany ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
 • Doradztwo, opracowanie przetargów, prowadzenie dokumentacji i rozliczanie projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizowania i udostępniania zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
 • Doradztwo techniczne, rola specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola”.
 • Doradztwo w zakresie zarządzania projektem w „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-Inclusion’ na obszarze Leszna” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 • Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, doradztwo techniczne oraz zarządzanie projektem z rozliczaniem dla zadania „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – współpraca dla dobra pacjentów regionu legnicko-głogowsko-lubińskiego” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.