Władze

 

ZARZĄD

 

Michał_Kierul_Prezes_Zarządu Mgr inż. Michał Kierul, Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Telekomunikacji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, kierunek: informatyczne systemy sterownia i zarządzania. Uczestnik wielu szkoleń, m. in.: Zarządzania Projektami Informatycznymi oraz posiadacz renomowanych certyfikatów międzynarodowych: ISO PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie systemów informatycznych; AQAP 110 dotyczący wymagań NATO w kwestii jakości, pozyskiwania funduszy oraz przygotowania i zarządzania projektami; PRINCE2 obejmujący procesowe podejście do zarządzania projektami.

Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku jako Prezes Zarządu w spółce Eco-Investment Poland, gdzie przez 10 lat zdobywał doświadczenie przy realizacji szeregu inwestycji budowlanych zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego.

Jednocześnie, także od 2003 roku, tworzył spółkę Softblue, gdzie zdobyte doświadczenie biznesowe łączy z pasją do informatyki i teleinformatyki.

Od 2012 roku, po przekształceniu Softblue w spółkę akcyjną, pełni funkcję Prezesa Zarządu i koordynuje projekty z dziedziny IT i ICT realizowane w ramach Softblue SA.

 

Tomasz_Kierul_Prokurent

Mgr inż. Tomasz Kierul, Prokurent

Absolwent Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, specjalność: informatyczne systemy sterowania i zarządzania. Swoją ekspercką wiedzę poszerzał uczestnicząc w kursach, m. in. z zakresu zarządzania projektami oraz ochrony informacji niejawnych organizowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także zdobywając kolejne certyfikaty, jak certyfikat MLPP z prowadzenia projektów według metody Lenta.

Jeszcze w czasie studiów rozpoczął karierę w Softblue, jako kierownik projektów IT. Od czasu przekształcenia spółki w Softblue SA w 2012 roku, sprawuje funkcję Prokurenta. Jest także odpowiedzialny za  tworzenie i koordynowanie projektów IT oraz kreację innowacyjnych rozwiązań z zakresu ICT.

Od 2010 roku, jako Prezes Zarządu, kieruje również rozwojem firmy szkoleniowej Centrum Wsparcia Innowacji, realizującej projekty dla takich instytucji i firm jak Izba Celna, Siemens czy Atos

 

RADA NADZORCZA

 

Prof. dr hab. Tomasz Kuczur, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Politologii na Wydziale Humanistycznym ówczesnej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, doktora nauk prawnych w zakresie prawa karnego oraz doktora habilitowanego nauk społecznych, nauk o polityce – specjalność systemy polityczne. Od 1997 roku zdobywał doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej na szczeblu wojewódzkim.

Jako asystent wicewojewody bydgoskiego oraz współpracownik wiceministra spraw wewnętrznych odpowiadał m.in. za utrzymywanie stałej współpracy pomiędzy administracją publiczną szczebla rządowego oraz samorządem wojewódzkim w procesie wdrażania reformy publicznej w Polsce. Od 2001 roku pełnił funkcję członka Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddziału w Bydgoszczy. Karierę zawodową łączył z obowiązkami akademickimi – od 2004 roku zajmował stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie, początkowo w oddziale w Człuchowie, a od 2005 roku w oddziale warszawskim. Jednocześnie zdobytą wiedzę wykorzystywał jako członek Rady Programowej Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 2006 roku uczestnik prac zespołu doradczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz trener specjalistycznych szkoleń Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z zakresu zadań wykonywanych przez administrację publiczną przy użyciu jednostek samorządu terytorialnego.

Jako akredytowany Asesor posiada kompetencje do oceny projektów unijnych z zakresu funkcjonowania administracji publicznej w skali kraju. Przewodniczy Radzie Nadzorczej Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz zasiada w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Zdrowia. Inicjator szeregu nowatorskich pomysłów/projektów w zakresie łączenia prawa i ICT.

 

Dr Kinga Kierul, Członek Rady Nadzorczej, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju

Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Rolnym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 2006 roku podjęła studia doktoranckie na berlińskim Uniwersytecie Humboldta w Instytucie Genetyki Bakterii, gdzie do 2010 roku pełniła funkcję asystenta profesora i nauczyciela akademickiego. W 2012 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem „Comprehensive proteomic study of Bacillus amyloliquefaciens FZB42 and its responseto plant root exudates“. (“Kompleksowe badania proteomiczne bakterii Bacillus amyloliquefaciens FZB42 i ich wpływ na wysięki roślin korzeniowych”).

Przez lata międzynarodowej kariery naukowej publikowała prace badawcze z zakresu biotechnologii, uczestniczyła konferencjach naukowych oraz była beneficjentką prestiżowych grantów badawczych, m. in. niemieckiego Ministerstwa Edukacji oraz Badań i Rozwojuczy Komisji Europejskiej. Autor szeregu nowatorskich pomysłów w zakresie biotechnologii i bioinformatyki. Praktyczne doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych.

Skutecznie łączy pracę naukową z biznesem – komercjalizacją wyników badań naukowych. W Softblue SA, jako Dyrektor Działu Badań i Rozwoju od 2012 roku, odpowiada za tworzenie i wdrażanie innowacyjnych projektów z zakresu biotechnologii.

 

Dr inż. Tadeusz Leszczyński, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1974 roku uzyskał tytuł Inżyniera elektronika w specjalności technologia sprzętu elektronicznego na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 1981 roku zakończył przewód doktorski obroną dysertacji pt. „Probabilistyczne metody analizy niezawodności automatów zdeterminowanych synchronicznych”. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Zakładach Teleelektronicznych Telkom-Telfa w Bydgoszczy. Wieloletni kierownik  Zakładu Techniki Cyfrowej Uniwersytetu Technologiczno –Przyrodniczego w Bydgoszczy. Od 1996 roku był kolejno zastępcą dyrektora i dyrektorem Instytutu Telekomunikacji. Swoją aktywność zawodową sprawnie łączył z obowiązkami akademickimi – od 1974 roku wykładał na Akademii Techniczno-Rolniczej, obecnym Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, oraz w innych wyższych szkołach technicznych. Od początku lat ’90 pełnił funkcje kierownicze w spółkach z branży technologicznej. Jako ekspert związany z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz z Komitetem Badań Naukowych. Autor szeregu patentów i innowacyjnych rozwiązań.

 

Dr inż. Władysław Kierul, Członek Rady Nadzorczej

Doktora nauk technicznych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Wieloletni wykładowca w Instytucie Telekomunikacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Wykładowca szeregu uczelni Polskich i zagranicznych. Ekspert w zakresie projektów IT prowadzonych przez Spółkę. Specjalista zastosowania metod matematycznych w programowaniu komputerowym. W swojej karierze zawodowej Pan Władysław Kierul koordynował prace w pracowni projektów organizacji inwestycji przy Pomorskim Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłowego w Bydgoszczy na stanowisku starszego projektanta. Bogate doświadczenie związane z komputeryzacją zarządzania, metodami statystycznymi oraz modelowaniem matematycznym zaowocowało zawiązaniem współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli.

 

Mgr inż. Piotr Jankowski, Członek Rady Nadzorczej

Rzecznik patentowy, absolwent ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Początki swojej kariery rozpoczynał w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, aby w 1998 roku otworzyć własną Kancelarię Patentową. Jako rzecznik patentowy związany m.in. z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Ośrodkiem Informacji Patentowej w Regionalnym Centrum Innowacyjności. Wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Doświadczenie w pracy z projektami w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.