Władze

 

ZARZĄD

 

Michał_Kierul_Prezes_ZarząduMgr inż. Michał Kierul, Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Telekomunikacji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, kierunek: informatyczne systemy sterownia i zarządzania. Uczestnik wielu szkoleń, m. in.: Zarządzania Projektami Informatycznymi oraz posiadacz renomowanych certyfikatów międzynarodowych: ISO PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie systemów informatycznych; AQAP 110 dotyczący wymagań NATO w kwestii jakości, pozyskiwania funduszy oraz przygotowania i zarządzania projektami; PRINCE2 obejmujący procesowe podejście do zarządzania projektami.

Od 2003 roku, tworzył spółkę Softblue, gdzie zdobyte doświadczenie biznesowe łączy z pasją do informatyki i teleinformatyki.

Od 2012 roku, po przekształceniu Softblue w spółkę akcyjną, pełni funkcję Prezesa Zarządu i koordynuje projekty z dziedziny IT i ICT realizowane w ramach Softblue SA.

 

Tomasz_Kierul_Prokurent

Mgr inż. Tomasz Kierul, Prokurent

Absolwent Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, specjalność: informatyczne systemy sterowania i zarządzania. Swoją ekspercką wiedzę poszerzał uczestnicząc w kursach, m. in. z zakresu zarządzania projektami oraz ochrony informacji niejawnych organizowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także zdobywając kolejne certyfikaty, jak certyfikat MLPP z prowadzenia projektów według metody Lenta.

Jeszcze w czasie studiów rozpoczął karierę w Softblue, jako kierownik projektów IT. Od czasu przekształcenia spółki w Softblue SA w 2012 roku, sprawuje funkcję Prokurenta. Jest także odpowiedzialny za  tworzenie i koordynowanie projektów IT oraz kreację innowacyjnych rozwiązań z zakresu ICT.

Od 2010 do 2015  roku, jako Prezes Zarządu, kierował rozwojem firmy szkoleniowej Centrum Wsparcia Innowacji, realizującej projekty dla takich instytucji i firm jak Izba Celna, Siemens czy Atos. Aktualnie również pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy Milisystem realizującej projekty dla sektora mundurowego.

 

RADA NADZORCZA

 

Prof. dr hab. Tomasz Kuczur, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Politologii na Wydziale Humanistycznym ówczesnej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, doktora nauk prawnych w zakresie prawa karnego oraz doktora habilitowanego nauk społecznych, nauk o polityce – specjalność systemy polityczne. Od 1997 roku zdobywał doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej na szczeblu wojewódzkim.

Jako asystent wicewojewody bydgoskiego oraz współpracownik wiceministra spraw wewnętrznych odpowiadał m.in. za utrzymywanie stałej współpracy pomiędzy administracją publiczną szczebla rządowego oraz samorządem wojewódzkim w procesie wdrażania reformy publicznej w Polsce. Od 2001 roku pełnił funkcję członka Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddziału w Bydgoszczy. Karierę zawodową łączył z obowiązkami akademickimi – od 2004 roku zajmował stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie, początkowo w oddziale w Człuchowie, a od 2005 roku w oddziale warszawskim. Jednocześnie zdobytą wiedzę wykorzystywał jako członek Rady Programowej Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 2006 roku uczestnik prac zespołu doradczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz trener specjalistycznych szkoleń Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z zakresu zadań wykonywanych przez administrację publiczną przy użyciu jednostek samorządu terytorialnego.

Jako akredytowany Asesor posiada kompetencje do oceny projektów unijnych z zakresu funkcjonowania administracji publicznej w skali kraju. Przewodniczy Radzie Nadzorczej Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz zasiada w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Zdrowia. Inicjator szeregu nowatorskich pomysłów/projektów w zakresie łączenia prawa i ICT.

 

Dr Kinga Kierul, Członek Rady Nadzorczej, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju

Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Rolnym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 2006 roku podjęła studia doktoranckie na berlińskim Uniwersytecie Humboldta w Instytucie Genetyki Bakterii, gdzie do 2010 roku pełniła funkcję asystenta profesora i nauczyciela akademickiego. W 2012 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem „Comprehensive proteomic study of Bacillus amyloliquefaciens FZB42 and its responseto plant root exudates“. (“Kompleksowe badania proteomiczne bakterii Bacillus amyloliquefaciens FZB42 i ich wpływ na wysięki roślin korzeniowych”).

Przez lata międzynarodowej kariery naukowej publikowała prace badawcze z zakresu biotechnologii, uczestniczyła konferencjach naukowych oraz była beneficjentką prestiżowych grantów badawczych, m. in. niemieckiego Ministerstwa Edukacji oraz Badań i Rozwojuczy Komisji Europejskiej. Autor szeregu nowatorskich pomysłów w zakresie biotechnologii i bioinformatyki. Praktyczne doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych.

Skutecznie łączy pracę naukową z biznesem – komercjalizacją wyników badań naukowych. W Softblue SA, jako Dyrektor Działu Badań i Rozwoju od 2012 roku, odpowiada za tworzenie i wdrażanie innowacyjnych projektów z zakresu biotechnologii.

 

Dr inż. Tadeusz Leszczyński, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1974 roku uzyskał tytuł Inżyniera elektronika w specjalności technologia sprzętu elektronicznego na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 1981 roku zakończył przewód doktorski obroną dysertacji pt. „Probabilistyczne metody analizy niezawodności automatów zdeterminowanych synchronicznych”. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Zakładach Teleelektronicznych Telkom-Telfa w Bydgoszczy. Wieloletni kierownik  Zakładu Techniki Cyfrowej Uniwersytetu Technologiczno –Przyrodniczego w Bydgoszczy. Od 1996 roku był kolejno zastępcą dyrektora i dyrektorem Instytutu Telekomunikacji. Swoją aktywność zawodową sprawnie łączył z obowiązkami akademickimi – od 1974 roku wykładał na Akademii Techniczno-Rolniczej, obecnym Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, oraz w innych wyższych szkołach technicznych. Od początku lat ’90 pełnił funkcje kierownicze w spółkach z branży technologicznej. Jako ekspert związany z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz z Komitetem Badań Naukowych. Autor szeregu patentów i innowacyjnych rozwiązań.

 

Dr inż. Władysław Kierul, Członek Rady Nadzorczej

Doktora nauk technicznych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Wieloletni wykładowca w Instytucie Telekomunikacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Wykładowca szeregu uczelni Polskich i zagranicznych. Ekspert w zakresie projektów IT prowadzonych przez Spółkę. Specjalista zastosowania metod matematycznych w programowaniu komputerowym. W swojej karierze zawodowej Pan Władysław Kierul koordynował prace w pracowni projektów organizacji inwestycji przy Pomorskim Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłowego w Bydgoszczy na stanowisku starszego projektanta. Bogate doświadczenie związane z komputeryzacją zarządzania, metodami statystycznymi oraz modelowaniem matematycznym zaowocowało zawiązaniem współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli.

 

Mgr inż. Piotr Jankowski, Członek Rady Nadzorczej

Rzecznik patentowy, absolwent ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Początki swojej kariery rozpoczynał w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, aby w 1998 roku otworzyć własną Kancelarię Patentową. Jako rzecznik patentowy związany m.in. z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Ośrodkiem Informacji Patentowej w Regionalnym Centrum Innowacyjności. Wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Doświadczenie w pracy z projektami w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.