CZCIONKA:
KONTRAST:

Dotacje

KPAI

SoftBlue S.A. w okresie od 15.02.2021r. do 15.08.2021r. realizuje przedsięwzięcie  nr 14/2721/2744 pt. „Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych firmy SoftBlue S.A.”.
 
Celem głównym projektu jest rozwój działalności B+R w firmie SoftBlue S.A. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu nadrzędnego do urządzeń pomiarowych produkcji Softblue. Projekt realizuje szczególne cele w zakresie przeciwdziałania i rozpowszechniania się wirusa Sars–CoV-2.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnego systemu nadrzędnego do urządzeń pomiarowych marki SoftBlue S.A.

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2. „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”

Całkowita wartość projektu: 606 300,00 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 380 766,90 zł


WK – P 1.2.1

SoftBlue S.A. w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2023 r. realizuje projekt nr RPKP.01.02.01-04-0009/20 pt. „Stworzenie natywnie chmurowego rozwiązania symulującego tłumy osób na potrzeby nowoczesnych gier wideo, animacji, prezentacji oraz platform szkoleniowych”.

Celem głównym projektu jest opracowanie nowego rozwiązania symulującego kompleksowe zachowanie tłumu z uwzględnieniem indywidualnych cech i stanów emocjonalnych poszczególnych postaci oraz z możliwością ustawiania aktorów odgrywających pewne bardziej złożone role.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego na skalę świata produktu – innowacyjnego, uniwersalnego, kompatybilnego z wieloma modelami wdrożenia i silnikami graficznymi rozwiązania.
 
Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego, 85-063 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2. „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”

Całkowita wartość projektu: 4 071 601,59 zł
 Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 2 960 369,91 zł


Grant TARR

SoftBlue SA realizuje w okresie od 01.10.2020 r. do 31.03.2021 r. grant w ramach projektu pt. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”.

Celem grantu jest dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie metody w zakresie prowadzonej działalności.

Efektem realizacji przedmiotowego grantu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnej metody polegającej na rozwoju platformy wodnej do dronów, której zadaniem będzie pobieranie próbek wody ze zbiorników wody stojącej (jezior i stawów).

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz

Grant jest realizowany w ramach projektu pt. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat: Projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 73 800,00zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 57 000,00 zł


Eco-scan

SoftBlue SA realizuje w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2023 r. projekt pt. „Innowacyjna platforma konsumencka utworzona w oparciu o niezależne metody badania rzeczywistego składu żywności i półproduktów”.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej platformy konsumenckiej „EcoScan” utworzonej w oparciu o niezależne metody badania rzeczywistego składu żywności i półproduktów.

Efektem realizacji przedmiotowego będzie stworzenie innowacji procesowej, która  zostanie wdrożona w działalności gospodarczej Spółki, tj.  innowacyjnej platformy konsumenckiej „EcoScan”.

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, działanie 1.2 „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje”, poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”.

 Całkowita wartość projektu: 3 091 448,00 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 2 208 697,60 zł


INNOLOT

SoftBlue SA wraz z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 Spółka Akcyjna od 2017 roku prowadzi projekt pn.: „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (INNOLOT).

Celem projektu jest opracowanie bezzałogowych platform latających wyposażonych w m.in.:

  • lekką głowicę elektrooptyczną z sensorami światła widzialnego i podczerwieni,
  • dedykowane zasobniki do badania zanieczyszczeń powietrza,
  • specjalistyczne sensory i czujniki do oceny skażenia środowiska substancjami chemicznymi,
  • system pobierania próbek do analiz chemicznych,
  • kamerę NDVI do oceny stopnia rozkładu biologicznego flory.

Pozwoli to na stworzenie rodziny urządzeń o szerokim spektrum zastosowań w ratownictwie pożarowym i chemicznym.

Całkowita wartość projektu: 21 599 698,63 PLN
Łączna kwota dofinansowania: 14 396 164,06 PLN


Ministerstwo Rozwoju CBR 2.1

SoftBlue SA realizuje projekt „Centrum Badawczo-Rozwojowe optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Celem głównym projektu jest utworzenie centrum B+R umożliwiającego realizację prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do zdobycia nowej wiedzy z obszaru technologii i produktów dedykowanych procesom zarządzania zasobami wodnymi i energią w oparciu o zaawansowane rozwiązania informatyczne.

Wartość projektu: 12 142 314,00 zł
Dofinansowanie: 5 429 490,00 zł