CZCIONKA:
KONTRAST:

Dotacje

KPAI

SoftBlue S.A. w okresie od 15.02.2021r. do 15.08.2021r. realizuje przedsięwzięcie  nr 14/2721/2744 pt. „Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych firmy SoftBlue S.A.”.
 
Celem głównym projektu jest rozwój działalności B+R w firmie SoftBlue S.A. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu nadrzędnego do urządzeń pomiarowych produkcji Softblue. Projekt realizuje szczególne cele w zakresie przeciwdziałania i rozpowszechniania się wirusa Sars?CoV-2.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnego systemu nadrzędnego do urządzeń pomiarowych marki SoftBlue S.A.

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”

Całkowita wartość projektu: 606 300,00 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 380 766,90 zł


WK – P 1.2.1

SoftBlue S.A. w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2023 r. realizuje projekt nr RPKP.01.02.01-04-0009/20 pt. „Stworzenie natywnie chmurowego rozwiązania symulującego tłumy osób na potrzeby nowoczesnych gier wideo, animacji, prezentacji oraz platform szkoleniowych”.

Celem głównym projektu jest opracowanie nowego rozwiązania symulującego kompleksowe zachowanie tłumu z uwzględnieniem indywidualnych cech i stanów emocjonalnych poszczególnych postaci oraz z możliwością ustawiania aktorów odgrywających pewne bardziej złożone role.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego na skalę świata produktu innowacyjnego, uniwersalnego, kompatybilnego z wieloma modelami wdrożenia i silnikami graficznymi rozwiązania.
 
Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego, 85-063 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”

Jesteśmy w trakcie  podpisywania umowy.

Całkowita wartość projektu: 4 071 601,59 zł
 Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 2 960 369,91 zł

 


Eco-scan

SoftBlue SA realizuje w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2023 r. projekt pt. „Innowacyjna platforma konsumencka utworzona w oparciu o niezależne metody badania rzeczywistego składu żywności i półproduktów”.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej platformy konsumenckiej „EcoScan” utworzonej w oparciu o niezależne metody badania rzeczywistego składu żywności i półproduktów.

Efektem realizacji przedmiotowego będzie stworzenie innowacji procesowej, która  zostanie wdrożona w działalności gospodarczej Spółki, tj.  innowacyjnej platformy konsumenckiej „EcoScan”.

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, działanie 1.2 „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje”, poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”.

 Całkowita wartość projektu: 3 091 448,00 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 2 208 697,60 zł


INNOLOT

SoftBlue SA wraz z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 Spółka Akcyjna od 2017 roku prowadzi projekt pn.: „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (INNOLOT).

Celem projektu jest opracowanie bezzałogowych platform latających wyposażonych w m.in.:

  • lekką głowicę elektrooptyczną z sensorami światła widzialnego i podczerwieni,
  • dedykowane zasobniki do badania zanieczyszczeń powietrza,
  • specjalistyczne sensory i czujniki do oceny skażenia środowiska substancjami chemicznymi,
  • system pobierania próbek do analiz chemicznych,
  • kamerę NDVI do oceny stopnia rozkładu biologicznego flory.

Pozwoli to na stworzenie rodziny urządzeń o szerokim spektrum zastosowań w ratownictwie pożarowym i chemicznym.

Całkowita wartość projektu: 21 599 698,63 PLN
Łączna kwota dofinansowania: 14 396 164,06 PLN


Ministerstwo Rozwoju CBR 2.1

SoftBlue SA realizuje projekt „Centrum Badawczo-Rozwojowe optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Celem głównym projektu jest utworzenie centrum B+R umożliwiającego realizację prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do zdobycia nowej wiedzy z obszaru technologii i produktów dedykowanych procesom zarządzania zasobami wodnymi i energią w oparciu o zaawansowane rozwiązania informatyczne.

Wartość projektu: 12 142 314,00 zł
Dofinansowanie: 5 429 490,00 zł