Projekty EU Zapytania ofertowe
w trakcie realizacji

Virtual Intelligent Medical Assistant – an innovative, adaptive system of communication with the patient using artificial intelligence methods and techniques

SoftBlue S.A. w okresie od 01.11.2022 r. do 31.10.2025 r. realizuje projekt nr 2022/ABM/02/00013/P/02 pn. „Virtual Intelligent Medical Assistant – an innovative, adaptive system of communication with the patient using artificial intelligence methods and techniques” współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych (ABM/2022/2) organizowany przez Agencję Badań Medycznych.

Celem głównym projektu jest opracowanie kompleksowej platformy wspomagającej procesy efektywnego pozyskiwania danych o stanie zdrowia pacjenta kardiologicznego dzięki zastosowaniu metod i technik ML oraz inteligentnej komunikacji, zintegrowana z systemem informacyjnym służącym do zarządzania medycznymi aspektami funkcjonowania podmiotu medycznego (HIS).

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnej platformy – wirtualnego inteligentnego asystenta medycznego.

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego, 85-063 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Budżetu Państwa

 

Całkowita wartość projektu:  14 378 739,74 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 10 842 623,79 zł

w trakcie realizacji

System ekspertowy rozbioru wody

SoftBlue S.A. w okresie od 16.08.2021 r. do 31.01.2024 r. realizuje projekt nr POIR.01.01.01-00-0633/21 pt. „System ekspertowy rozbioru wody.”.

Celem głównym projektu jest opracowanie systemu ekspertowego rozbiorów wody umożliwiającego na zintegrowane wielowariantowe analizy ilościowo-jakościowe sygnałów o przepływie wody i ciśnieniach w wysokiej rozdzielczości czasowej, pozwalające na m.in. wykrywania awarii sieci wodociągowej, identyfikację i nieprawidłowo dobranych czy też uszkodzonych wodomierzy, wykrywanie wycieków na wewnętrznych instalacjach wodociągowych, optymalizację pracy hydroforni..

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnego systemu ekspertowego rozbiorów wody.

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego, 85-063 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Całkowita wartość projektu: 7 998 206,50 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 6 107 475,20 zł

w trakcie realizacji

Innowacyjny, rozproszony system transakcji handlowych produktów rolnych, oparty na dedykowanym standardzie metadanych, technologii blockchain oraz metodach i technikach inteligencji obliczeniowej

SoftBlue S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. realizuje projekt nr POIR.01.01.01-00-2302/20 pt. „Innowacyjny, rozproszony system transakcji handlowych produktów rolnych, oparty na dedykowanym standardzie metadanych, technologii blockchain oraz metodach i technikach inteligencji obliczeniowej.”.

Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnego, rozproszonego systemu transakcji handlowych produktów rolnych dla rolnictwa 4.0 z wykorzystaniem algorytmów do predykcji oraz symulacji opartych na opracowanym standardzie metadanych, technologii blockchain oraz metodach i technikach inteligencji obliczeniowej. Podejście takie powinno zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, jak również umożliwi całkowitą odtwarzalność produktową w kontekście realizowanego łańcucha dostaw.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnego, rozproszonego systemu transakcji handlowych produktów rolnych dla rolnictwa 4.0.

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego, 85-063 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Całkowita wartość projektu: 10 201 624,00 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 7 817 299,20 zł

w trakcie realizacji

Centrum Badawczo-Rozwojowe optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi

SoftBlue SA realizuje projekt „Centrum Badawczo-Rozwojowe optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Celem głównym projektu jest utworzenie centrum B+R umożliwiającego realizację prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do zdobycia nowej wiedzy z obszaru technologii i produktów dedykowanych procesom zarządzania zasobami wodnymi i energią w oparciu o zaawansowane rozwiązania informatyczne.

Wartość projektu: 12 142 314,00 zł
Dofinansowanie: 5 429 490,00 zł

zrealizowany

INNOLOT - Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu

SoftBlue SA wraz z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 Spółka Akcyjna od 2017 roku prowadzi projekt pn.: „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (INNOLOT).

Celem projektu jest opracowanie bezzałogowych platform latających wyposażonych w m.in.:

  • lekką głowicę elektrooptyczną z sensorami światła widzialnego i podczerwieni,
  • dedykowane zasobniki do badania zanieczyszczeń powietrza,
  • specjalistyczne sensory i czujniki do oceny skażenia środowiska substancjami chemicznymi,
  • system pobierania próbek do analiz chemicznych,
  • kamerę NDVI do oceny stopnia rozkładu biologicznego flory.

Pozwoli to na stworzenie rodziny urządzeń o szerokim spektrum zastosowań w ratownictwie pożarowym i chemicznym.

Całkowita wartość projektu: 21 599 698,63 PLN
Łączna kwota dofinansowania: 14 396 164,06 PLN

zrealizowane

Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych firmy SoftBlue S.A.

SoftBlue S.A. w okresie od 15.02.2021r. do 15.08.2021r. realizuje przedsięwzięcie  nr 14/2721/2744 pt. „Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych firmy SoftBlue S.A.”.

Celem głównym projektu jest rozwój działalności B+R w firmie SoftBlue S.A. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu nadrzędnego do urządzeń pomiarowych produkcji Softblue. Projekt realizuje szczególne cele w zakresie przeciwdziałania i rozpowszechniania się wirusa Sars?CoV-2.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnego systemu nadrzędnego do urządzeń pomiarowych marki SoftBlue S.A.

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”

Całkowita wartość projektu: 606 300,00 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 264 852,81 zł

 

zrealizowane

Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego - rozwój platformy wodnej do dronów

SoftBlue SA realizuje w okresie od 01.10.2020 r. do 31.03.2021 r. grant w ramach projektu pt. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”.

Celem grantu jest dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie metody w zakresie prowadzonej działalności.

Efektem realizacji przedmiotowego grantu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnej metody polegającej na rozwoju platformy wodnej do dronów, której zadaniem będzie pobieranie próbek wody ze zbiorników wody stojącej (jezior i stawów).

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz

Grant jest realizowany w ramach projektu pt. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat: Projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 73 800,00zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 57 000,00 zł

zrealizowane

Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów

SoftBlue SA w okresie od 01.12.2019 r. do 31.08.2020 r. zrealizowała projekt nr pt. „Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów” Projekt  był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2. „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”

Celem głównym projektu było opracowanie nowego produktu dla potrzeb budownictwa energooszczędnego (w tym przemysłowego). Umożliwia ono wprowadzenie już na etapie projektowania i realizacji elementów uniwersalnego systemu ewidencji danych pomiarów do zarządzania energią zużywaną w budynku. Efektem realizacji tego projektu jest wprowadzenie do oferty innowacyjnego urządzenia do ewidencji danych pomiarów pozwalającego na zarządzanie energia elektryczną w budynkach.

Całkowita wartość projektu: 652 800,00zł
Łączna kwota dofinansowania: 466 300,00zł

 

zrealizowane

Centrum Badawczo – Rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych

Ministerstwo Rozwoju

Tytuł projektu: Centrum Badawczo – Rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych

Wartość projektu: 8 144 445 zł
Wartość dofinansowania: 3 641 825,00 zł
Rok dofinansowania: 2016

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, którego działalność ukierunkowana będzie wokół prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi z zakresu bezzałogowych platform latających. Rezultatem projektu będzie dywersyfikacja oferty firmy SOFTBLUE S.A. w nowych obszarach badań i rozwoju na płaszczyźnie zastosowań bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

zrealizowane

Go Global

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu: Go Global

Wartość projektu: 152 941,17 zł netto
Wartość dofinansowania: 130 000 zł (129 999,98 zł netto)
Rok dofinansowania: 2015

Dofinansowanie będzie przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii wejścia na rynki światowe z produktem SenSoft – czujnikami warunków transportu. Za ich pomocą możliwa jest kontrola warunków transportu od momentu rozpoczęcia przewozu, aż do jego zakończenia. Czujniki dają możliwość zdalnego odczytania danych z urządzenia w dowolnym momencie podróży.
Celem Go Global jest wspieranie polskich firm w zwiększeniu skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Program wspiera działania realizowane przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Go Global będzie realizowane w latach 2015 – 2017, jako kontynuacja pilotażowego przedsięwzięcia, rozpoczętego przez NCBR w 2012 roku.

zrealizowane

Kujawsko-Pomorski Klaster ICT

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Kujawsko-Pomorski Klaster ICT

Wartość projektu: 688 062 zł
Wartość dofinansowania: 475 490 zł
Rok dofinansowania: 2015

Projekt ten ma za zadanie rozwój i wsparcie funkcjonowania organizacji biznesowo-naukowej z branży telekomunikacyjnej. Będąc  uczestnikiem projektu stawiamy sobie za cel pracę na rzecz rozwoju instytucji otoczenia biznesu w regionie Kujawsko-Pomorskim oraz wzrost regionalnej kooperacji w ramach branżowego klastra.

zrealizowane

Analiza działania webowego systemu zarządzania ryzykiem

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Analiza działania webowego systemu zarządzania ryzykiem

Wartość projektu: 49 200 zł
Kwota dofinansowania: 40 000 zł
Rok dofinansowania: 2014

Program „Voucher badawczy”, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie na powyższy projekt,  ma na celu wzmocnienie potencjału badań i rozwoju technologii w regionie Kujawsko-Pomorskim. Otrzymany bezzwrotny voucher pozwolił naszej firmie na zakup usług badawczo-rozwojowych na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Realizatorem Projektu jest Związek „Pracodawcy Pomorza i Kujaw”.

zrealizowane

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w celu poprawy komunikacji pomiędzy firmą SoftBlue, a jej partnerami biznesowymi

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Tytuł projektu: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w celu poprawy komunikacji pomiędzy firmą SoftBlue, a jej partnerami biznesowymi

Wartość projektu: 611 200 zł
Kwota dofinansowania: 418 020 zł
Rok dofinansowania: 2012

Realizacja projektu ma na celu wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B umożliwiającego swobodny przepływ ważnych dokumentów i informacji biznesowych pomiędzy współpracującymi ze sobą firmami

18.01.2024

Virtual Intelligent Medical Assistant – an innovative, adaptive system of communication with the patient using artificial intelligence methods and techniques

Publikacja w: zapytanie ofertowe
Przeczytaj
8.09.2023

Virtual Intelligent Medical Assistant – AI/ML Engineer

Publikacja w: zapytanie ofertowe
Przeczytaj
22.08.2023

Virtual Intelligent Medical Assistant – Dostawa dwóch sztuk serwerów z kartami graficznymi spełniającymi standard CUDA oraz gwarancją

Publikacja w: zapytanie ofertowe
Przeczytaj
6.03.2023

Virtual Intelligent Medical Assistant - ekspert ds. AI

Publikacja w: rozeznanie rynku
Przeczytaj
1.03.2023

Virtual Intelligent Medical Assistant - frontend i backend

Publikacja w: rozeznanie rynku
Przeczytaj
1.03.2023

Virtual Intelligent Medical Assistant - licencje deweloperskie

Publikacja w: rozeznanie rynku
Przeczytaj
5.01.2023

Virtual Intelligent Medical Assistant - administrator baz danych

Publikacja w: rozeznanie rynku
Przeczytaj
5.01.2023

Virtual Intelligent Medical Assistant - developer baz danych

Publikacja w: rozeznanie rynku
Przeczytaj
21.12.2022

Virtual Intelligent Medical Assistant - ekspert ds. AI (36h)

Publikacja w: rozeznanie rynku
Przeczytaj
2.07.2021

Opracowanie i implementacja bazowego korpusu i modeli NLP/NLU

Publikacja w: zmiany w dokumentacji
Przeczytaj
16.06.2021

Opracowanie i implementacja bazowego korpusu i modeli NLP/NLU, algorytmów AI i wsparcie Zamawiającego

Publikacja w: zapytanie ofertowe
Przeczytaj
16.06.2021

Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych firmy SoftBlue S.A.

Publikacja w: zapytanie ofertowe
Przeczytaj