Firma SoftBlue S.A. realizuje przedsięwzięcia pn. „Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych firmy SoftBlue S.A.” współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach poddziałania 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W związku z powyższym pragniemy Państwa zaprosić do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku na zaprojektowanie i wydruk 3D elementu.

Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zapytania znajdują się w treści zapytania ofertowego.

W tym miejscu uprzejmie informujemy, iż procedura rozeznania rynku realizowana jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załączniki:
Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Informacja o wyborze Wykonawcy:

SHOPA Sp. z o.o.
Toruńska 33,
85-023 Bydgoszcz
Wartość brutto: 36 900,00 zł