Opracowanie i implementacja bazowego korpusu i modeli NLP/NLU, algorytmów AI i wsparcie Zamawiającego podczas przygotowania kompleksowej usługi dotyczącej obsługi pacjenta w placówce medycznej na potrzeby projektu planowanego do realizacji przez firmę SOFTBLUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w ramach Programu INFOSTRATEG II.

Termin składania ofert: do dnia 3.07. 2021 r. do godziny 15:00

Nie przewidujemy zamówień dodatkowych ani opcji, szacowana wartość 700 000 zł.

W celu otrzymania Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Oferent zobowiązany jest przesłać mailowo na adres: sekretariat@softblue.pl, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie stanowiące Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych Zamawiającego”. Zamawiający udostępni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu dwóch dni od dnia następującego po dniu wpływu do Zmawiającego prawidłowo wypełnionego Załącznika nr 8.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8